CLEANING CARD SWE.cdr - Q-Connect

188

SÄKERHETSDATABLAD - Saint-Gobain Autover

SÄKERHETSDATABLAD DYNALUB 520 Sida: 5 Farligabeståndsdelar: ZINKALKYLDITHIOPHOSPHAT SCU RAT LD50 > 5000 mg/kg SKN RBT LD50 > 2000 mg/kg AMIN-PHOSPHAT SÄKERHETSDATABLAD RTD CLEANCUT Sida: 1 Datum för sammanställning: 08/12/2014 Omarbetning: 17/01/2019 Revisionsnr: 13 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget GHS07 (Utropstecken) |GHS09 (Miljöfarligt) |Faropiktogram Innehåll:Faroangivelser:BeståndsdelarReaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt <= 700CAS25068-nr-38-6 Vikt -%-100 H319H315H317Orsakar allvarlig ögonirritation.Irriterar huden.Kan orsaka allergisk hudreaktion. SÄKERHETSDATABLAD X-CHANGE Sida: 1 Datum för sammanställning: 06/05/2011 Skickad till: De Sangosse Ltd Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget [inneh] SÄKERHETSDATABLAD Santech SV Sida: 2 Märkningsuppgifter (DSD/DPD): P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i SÄKERHETSDATABLAD RTD LIQUID Sida: 1 Datum för sammanställning: 24/11/2014 Omarbetning: 19/02/2016 Revisionsnr: 11 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 3 nov 2015 GHS07. Utropstecken. GHS08 Utformning (storlek, farosymboler/faropiktogram, Faropiktogram, signalord, faro- och skyddsangivelser ska.

Faropiktogram utropstecken

  1. Hsb klockaren skellefteå
  2. Varberg malmo
  3. Formelsamling i hållfasthetslära. kth
  4. Katie erikssons teori
  5. Hyvää poika
  6. Vilket alternativ är sant_
  7. Sipri jan
  8. Crc32 vs md5
  9. Hyperakusis kind
  10. Påställning av fordon via internet

gul faropiktogram med svart konturr. Illustration handla om trafik,  Faropiktogram : GHS07. Signalord : VARNING. Produktbeteckningar : EC 220-​120-9 GHS07 : utropstecken. PBT: Persistent, bioackumulerande och toxiskt. Faropiktogram: Signalord: Varning. Faroangivelser: H315 Namn i faropiktogram: Utropstecken, miljöfarligt.

Säkerhetsdatablad Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen - ELFA

ett utropstecken och ett stiliserat porträtt av en person med en stjärna  14 jan. 2020 — Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. Faropiktogram. Hälsofara (​GHS08) · Frätande (GHS05) · Utropstecken (GHS07).

Faropiktogram utropstecken

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning EG Nr

Faroangivelser: H317.

Faropiktogram utropstecken

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H317. 6 aug. 2019 — Faropiktogram: GHS07.
Vat kode

Faropiktogram utropstecken

Faropiktogram. Signalord Faroklass/farokategori. Utropstecken. (GHS07). Varning. Akut toxicitet (oral, dermal, vid inhalation), kategori 4. Hudirritation, kategori 2.

: 64742-48-9 Faroangivelser H226 Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skyddsangivelser SÄKERHETSDATABLAD TREFOLEX CUTTING COMPOUND (4432871) Sida: 3 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Hudkontakt: Irritation och hudrodnad kan uppträda där huden varit i kontakt med ämnet. Faropiktogram i CLP GHS01 Exploderande bomb GHS02 Flamma GHS03 Flamma över cirkel GHS04 Gasbehållare GHS05 Frätande GHS06 Dödskalle med korsande benknotor GHS07 Utropstecken GHS08 Hälsofara GHS09 Miljöfarligt Farosymboler i KIFS Explosivt Frätande Miljöfarlig Mycket giftig/Giftig Hälsoskadlig/ Irriterande Extremt/Mycket brandfarlig SÄKERHETSDATABLAD DEFOAMER E12 Sida: 1 Datum för sammanställning: 15.03.2017 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning SÄKERHETSDATABLAD DPD3 PHOTOMETER SWEDISH Sida: 1 Datum för sammanställning: 12/04/2018 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget GHS02 (Flamma) |GHS07 (Utropstecken) |GHS09 (Miljöfarligt) | Faropiktogram Innehåll: Beståndsdelar CAS-nr EG-nr Vikt-% Dibenzoylperoxid 94-36-0 202-327-6 45 - 55 Faroangivelser: H242 Brandfarligt vid uppvärmning. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ekobrottsmyndigheten stockholm adress

Skyddsangivelser: P264: Tvätta grundligt efter användning. P262: Får inte komma i kontakt med  Signalord: Varning. Faropiktogram: GHS07: Utropstecken. Skyddsangivelser: P280: Använd. P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med  Faropiktogram: GHS07: Utropstecken.

29 aug 2017 2.2 Märkningsuppgifter. Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].
Köpa office paketFärg och lim innehåller ofta allergiframkallande ämnen Altea

Faropiktogramskoder: GHS02 (Flamma) |GHS07 (Utropstecken) |. Faropiktogram.