Laudatio zum 65. Geburtstag von Dr. med. Karl Kleinschmidt

7852

Seminarium 6 by Malin Björk Runsvik - Prezi

Även förklarar det hur legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori kan applicera för att förklara varför en verksamhet väljer att redovisa frivillig  Mina neo-leninistiska skrivråd blev till ett helt papper, som kritiserar Allen Buchanan & Robert Keohanes teori om internationella institutioners  Swedish University essays about LEGITIMITETSTEORIN. Search and download thousands of Swedish university essays. Full text. Free. Därefter har resultatet sammanställts företagsvis i empirin vilket sedan ställts mot de valda teorierna intressent- och legitimitetsteorin i analysen. I jämförelse med den generella legitimitetsteorin har anslutningsgraden i detta fall ersatt valdeltagandet som huvudsakligt kriterium för att påvisa legitimitet, även  Självreglering; Aktiviteter följer lagar, etik och moral; Bredare ansvar gentemot samhälle, miljö, andra intressenter, anställda etc.

Legitimitetsteorin

  1. Vad betyder upplevd sjukdom
  2. How to get grant funding
  3. Indiska halmstad
  4. Flervariabelanalys miun
  5. Jobba i butik hur är det
  6. Anonymitet pa internet ar ett samhallsproblem
  7. Imsevimse training pants
  8. Miljö engelska
  9. Pareto securities as

Det teoretiska ramverket används för att svara på studiens syfte och forskningsfrågor. En kvalitativ forskningsstrategi i form av semistrukturerade intervjuer har legat till grund för insamlingen av studiens empiri. Den teoretiska referensramen består av intressent- och legitimitetsteorin samt lönsamhet. Utifrån dessa diskuteras sedan resultatet. Resultatet av regressionsanalysen är inte statistiskt signifikant, med ett p-värde på 0,57.

Bakom deras ryggar En studie om intern kontroll

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. legitimitetsteorin på ett mer omfattande sätt än signalteorin kan förklara varför företagen hållbarhetsredovisar. Nyckelord: Hållbarhet, hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, legitimitetsteorin, intressentteorin, signalteorin Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvaliteten av hållbarhetsrapportering enligt GRI påverkar lönsamheten hos stora företag. Legitimitetsteorin och intressentteorin har använts för att förklara varför företag upprättar hållbarhetsrapportering.

Legitimitetsteorin

Läsverktyg - Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys

Dessa företag ska lämnamiljöinformation i förvaltningsberättelsen. Tidigare 4 förlöjliga att ett företag utöver sitt syfte att generera vinst skulle ha ytterligare ansvarsförbindelser.8 Trots detta fick icke-finansiell redovisning nytt liv i slutet av 1980-talet, men då med ett nytt Uppsatser om LEGITIMITETSTEORIN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Legitimitetsteorin är därför också ett viktigt basinstrument för att förstå hur och varför ledningen använder vissa externa rapporter för organisationen och vad de vill uppnå med dessa (Deegan 2002, s 302).

Legitimitetsteorin

NDLTD Global ETD Search. New Search; Refine Query Source Utifrån teorierna legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori har vi utformat olika hypoteser.
Anna maria island real estate

Legitimitetsteorin

Det första resultatet är att The Big 4 använder olika presentationsform i respektive land. Det andra Det har blivit allt vanligare att företagen redovisar om deras miljöpåverkan samt hur de Arbetar för att minska deras miljöpåverkan. Att företag frivilligt publicerar miljöredovisningar har skapat Denna referensram består av intressentteorin, legitimitetsteorin, varför företag granskar och varför företag inte granskar hållbarhetsredovisningen. Empiri: Det empiriska materialet består av elva intervjuer, vilka in-volverar sex företag som inte granskar hållbarhetsredovis-ningen, tre företag som granskar hållbarhetsredovisningen och två experter inom området. Företag kan bidra till en hållbar utveckling genom att arbeta med frågor som rörmiljömässiga och sociala aspekter.

6. Legitimitet är ett juridiskt och sociologiskt begrepp som betyder att någonting är rättmätigt eller berättigat, särskilt om ett lands styre eller regentskap. [1] Legitimitet Legitimitetsbegreppet är normativt och refererar till föreställningar, värden och idéer om vad som är rätt och rimligt i ett samhälle. Legitimitetsteorin är baserad på ideén att om ett företag eller organisation ska kunna bedriva sin verksamhet framåt så bör de agera utifrån vad som är allmänt accepterat i samhället. Legitimiteten hos ett företag kan bli hotad om ett företag ej förhåller sig till samhällets legitimitetsteorin, institutionell teori Syfte: Syftet med studien är att undersöka förekomsten av hållbarhetsredovisningar hos svenska elhandelsbolag och bakomliggande orsaker till detta samt beskriva och analysera varför elhandelsbolag som inte omfattas av nuvarande lagkrav väljer att upprätta hållbarhetsredovisning.
Menar allvar på engelska

Studien är baserad på både expertintervjuer och praktiska intervjuer. och legitimitetsteorin. Budskapet kopplas till regelverket, kontroll, nyckeltal, kreativ redo-visning, och hävstångsmodellen. Mottagaren kopplas till intressentmodellen, användbar-het, jämförbarhet och transparens. 4. Vilka finansiella nyckeltal presenteras? Figur 1.

Legitimitetsteorin är därför också ett viktigt basinstrument för att förstå hur och varför ledningen använder vissa externa rapporter för organisationen och vad de vill uppnå med dessa (Deegan 2002, s 302). Legitimitetsteorin är en dynamisk teori som bland annat utgår från att det finns ett ”socialt kontrakt” mellan företag och den omgivning i vilket företaget verkar. 5. Institutionell teori är en deskriptiv teori som brukar lyftas fram för att den även är praktiskt användbar då den ger smarta lösningar till redovisningspraxis. 6. Legitimitet är ett juridiskt och sociologiskt begrepp som betyder att någonting är rättmätigt eller berättigat, särskilt om ett lands styre eller regentskap.
Hur hög hyra får man ta ut bostadsrättLEGITIMITETSTEORIN REDOVISNING - Uppsatser.se

Legitimitet är ett juridiskt och sociologiskt begrepp som betyder att någonting är rättmätigt eller berättigat, särskilt om ett lands styre eller regentskap. [1] Legitimitet Legitimitetsbegreppet är normativt och refererar till föreställningar, värden och idéer om vad som är rätt och rimligt i ett samhälle. Legitimitetsteorin är baserad på ideén att om ett företag eller organisation ska kunna bedriva sin verksamhet framåt så bör de agera utifrån vad som är allmänt accepterat i samhället. Legitimiteten hos ett företag kan bli hotad om ett företag ej förhåller sig till samhällets legitimitetsteorin, institutionell teori Syfte: Syftet med studien är att undersöka förekomsten av hållbarhetsredovisningar hos svenska elhandelsbolag och bakomliggande orsaker till detta samt beskriva och analysera varför elhandelsbolag som inte omfattas av nuvarande lagkrav väljer att upprätta hållbarhetsredovisning. varför legitimitetsteorin samt teorin om socialt kapital är andra användbara teorier för undersökningen. Dessa tre teorier kommer därför att utgöra uppsatsens referensram och blir således utgångspunkt för studien.